TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS VEIKLĄ, SĄRAŠAS

 I SKYRIUS

TARPTAUTINĖS SUTARTYS, PRIE KURIŲ PRISIJUNGUSI LIETUVOS RESPUBLIKA

 1. Branduolinės saugos konvencija ir Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. I-1063 „Dėl branduolinio saugumo konvencijos ratifikavimo“
 2. Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencija ir 2005 m. Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimas (Lietuvos Respublikos įstatymas dėl branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo ratifikavimo)
 3. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (A ir B techniniai priedai)
 4. Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija ir Lietuvos Respublikos Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo įstatymas
 5. Konvencija dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją
 6. Konvencija dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui ir Lietuvos Respublikos Dėl konvencijos dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui ratifikavimo įstatymas
 7. Papildomas protokolas prie Susitarimo tarp Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energetikos agentūros, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo(*) III straipsnio 1 ir 4 dalis (pranešta dokumentu Nr. COM(1998) 314) (1999/188/Euratom) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 31 tomas, p. 40)
 8. Sutartis dėl branduolinio ginklo neplatinimo
 9. Susitarimas tarp Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Europos Atominės Energijos Bendrijos ir Tarptautinės Atominės Energijos Bendrijos, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis (78/164/Euratomas) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 13 tomas, p. 3)
 10. Tarptautinė konvencija dėl kovos su branduolinio terorizmo veiksmais
 11. Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už- branduolinę žalą ir Lietuvos Respublikos dėl 1963 m. gegužės 21 d. Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą ir bendro protokolo dėl Vienos konvencijos bei Paryžiaus konvencijos taikymo įsigaliojimo“ įstatymas
 12. Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis. ir Lietuvos Respublikos Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties ratifikavimo įstatymas

II SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 1. 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas 87/600/Euratomas „Dėl Bendrijos priemonių skubiai keičiantis informacija radiologinio pavojaus atveju“ (OL 1987 L 371, p. 76)
 2. 1993 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1493/93 dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo tarp valstybių narių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 1 tomas, p. 155)
 3. 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas 2185/96 „Dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų“
 4. 2005 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 302/2005 dėl Euratomo saugumo kontrolės taikymo (OL 2005 L 54, p. 1)
 5. 2005 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimas 2005/510/Euratomas dėl Europos atominės energijos bendrijos prisijungimo prie Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos (OL 2005 L 185, p.33)
 6. 2005 m. gruodžio 15 d. Komisijos rekomendacija 2006/40/Euratomas dėl Reglamento (Euratomas) Nr. 302/2005 ,,Dėl Euratomo saugumo kontrolės taikymo“ taikymo gairių (OL 2006 L 28, p. 1)
 7. 2007 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 300/2007 nustatantis bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę (OL 2007 L 81, p. 1)
 8. 2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimas 2008/312/Euratomas dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo (OL 2008 L 107, p. 32)
 9. 2009 m. vasario 11 d. Komisijos rekomendacija 2009/120/Euratomas dėl branduolinių įrenginių operatorių diegiamos Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos (OL 2009 L 41, p. 17)
 10. 2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacija 2010/635/Euratomas dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo (OL 2010 L 279, p. 36)
 11. 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL 2011 L 199 p. 48)
 12. 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/87/EURATOMAS kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/EURATOMAS, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema
 13. 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos komisijos sprendimas Nr. C(2014)6397 „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa“

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas
 5. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas
 6. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas
 7. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
 8. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
 9. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
 10. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas
 11. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas
 12. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas
 13. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas
 14. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas
 15. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
 16. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas
 17. Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas
 18. Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės nutraukimo fondo įstatymas
 19. Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymas
 20. Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymas
 21. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 972 „Dėl prisijungimo prie 1986 metų konvencijos dėl operatyvios informacijos apie branduolinę avariją“
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1487 „Dėl įgaliojimų steigti Valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą ir parengti bei patvirtinti teisės aktus Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymui įgyvendinti suteikimo“
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 19 d. nutarimas Nr. 172 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos patvirtinimo“
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 287 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo“
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 536 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų patvirtinimo“
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1165 „Dėl leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1759 „Dėl turto perdavimo ir įstatinio kapitalo didinimo“
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 1848 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo būdo“
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimas Nr. 352 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės panaudoto branduolinio kuro saugyklos projektavimo“
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 573 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų galutinio sustabdymo pasekmių įveikimo krypčių patvirtinimo“
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės skystų radioaktyviųjų atliekų saugyklos projekto patvirtinimo“
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 141 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio projektavimo“
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1058 „Dėl branduolinio saugumo konvencijos nuostatų įgyvendinimo“
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1316 ,,Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“
 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1491 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko sustabdymo datos“
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 117 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos patvirtinimo“
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 833 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų laikino paėmimo, saugojimo ir grąžinimo karo arba nepaprastosios padėties atveju taisyklių patvirtinimo“
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 980 „Dėl Ignalinos programos administravimo Lietuvoje“
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 35 „Dėl galutinio Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo plano ekonominio ir finansinio pagrindimo patvirtinimo“
 25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1267 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir kapinyno projektavimo“
 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1047 „Dėl institucijos, atsakingos už Airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, ir Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, Papildomo protokolo įgyvendinimą, paskyrimo“
 27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimas Nr. 4-344 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“
 28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 148 „Dėl institucijų, atsakingų už Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos ir Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo nuostatų įgyvendinimą, paskyrimo“
 29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1448 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko sustabdymo“
 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“
 31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“
 32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
 33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
 34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“
 35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“
 36. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“
 37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
 38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1427 „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos patvirtinimo“

V SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimus, patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-584/486 „Dėl ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl leidimų atlikti aplinkos taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-81 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 64-2005 patvirtinimo“
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1 – 546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo“
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir VATESI viršininko 2012 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-136/22.3-15 „Dėl Pasikeitimo informacija ypatingų radiacinių situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-280 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“

VI SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 121 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 89:2001 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-889 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“ patvirtinimo“
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 86:2005 „Radiacinės saugos reikalavimai naudojant nemedicininius prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais“ patvirtinimo“
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-1164/22.3-194 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų aprašo patvirtinimo“

VII SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 1-199/1K-389 „Dėl 2004 – 2006 metų Ignalinos programos administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 1-207 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 1-111 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo tarybos asmeninės sudėties patvirtinimo“
 4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1-303 „Dėl Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įkainių patvirtinimo“

VIII SKYRIUS

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAI

 1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-72 „Dėl Sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“
 2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-33 „Dėl Seisminio poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“
 3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 22.3-107 „Dėl Avarinės parengties reikalavimų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai patvirtinimo“
 4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 22.3-49 „Dėl Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje energetikoje reikalavimų patvirtinimo“
 5. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“ patvirtinimo“
 6. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 22.3-60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 22.3-151 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 22.3-60 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“
 7. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo reikalavimai“ patvirtinimo“
 8. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“
 9. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 22.3-89 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.1-2011 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“ patvirtinimo“
 10. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2011 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“
 11. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2011 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“
 12. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
 13. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
 14. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 22.3-26 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui gauti, ir licencijos ar laikinojo leidimo formų patvirtinimo“
 15. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“
 16. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.6.1-2012 „Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“ patvirtinimo“
 17. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui, jų galiojimo sąlygoms pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir leidimo formų patvirtinimo“
 18. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“
 19. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“ patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
 20. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“
 21. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 22.3-57 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2011 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo“
 22. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 22.3-62 „Dėl Branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, plano patvirtinimo“
 23. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 22.3-103 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“ patvirtinimo“
 24. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-216 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“
 25. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 22.3-182 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

IX SKYRIUS
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 1. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2001 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 16 „Dėl darbuotojo profesinės apšvitos dozių paso formos“
 2. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 57 „Dėl Dozimetrinės kontrolės, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo“
 3. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių“
 4. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2008 m. lapkričio17 d. įsakymas Nr. 73 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato, išduoto užsienio valstybės įgaliotosios institucijos, pripažinimo taisyklių patvirtinimo“
 5. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 66V „Dėl asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tinkamumo dirbti šį darbą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 6. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 82V „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“
 7. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 90V „Dėl Asmens (tarnybos), atsakingo už radiacinę saugą, tipinių pareigų ir teisių aprašo patvirtinimo“
 8. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šatinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutarties formos patvirtinimo“
 9. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-113 „Dėl patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos patvirtinimo“ ir Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-35 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 10. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-48 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju metodinių rekomendacijų patvirtinimo“
 11. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-53 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 X SKYRIUS

STANDARTAI

 1. Lietuvos standartas LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“
 2. Lietuvos standartas LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“
 3. Lietuvos standartas LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“
 4. Lietuvos standartas LST ISO 9696:2008 ,,Vandens kokybė. Bendrojo tūrinio alfa aktyvumo matavimai mažai mineralizuotame vandenyje. Storo sluoksnio metodas“ ( I leidimas 1998 metais )
 5. Lietuvos standartas „LST ISO 9698:2015 Vandens kokybė. Tričio tūrinio aktyvumo nustatymas. Blyksnių skystyje skaičiavimo metodas“
 6. „ISO 9697:2015 Water quality-Gross beta activity in non-saline water-Test method using thick source“
 7. Standartas ISO 10703:2007 “Water quality – Determination of the activity concentration of radionuclides by high resolution gamma-ray spectrometry”
 8. Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006 ,,Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“
 9. Standartas IEC 1452:1995 ,,Radionuklidų gama spinduliuotės intensyvumų matavim Germanio spektrometro kalibravimas ir naudojimas“

XI SKYRIUS

LICENCIJOS

 1. Radiacinės saugos centro 2003 m. kovo 13 d. licencija Nr. 0957 „Tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą) radioaktyviąsias atliekas“
 2. Radiacinės saugos centro 2004 m. sausio 22 d. licencija Nr. 1092 „Vežti šaltinius ir transportuoti radioaktyviąsias atliekas“
 3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2015 m. vasario 17 d. licencija Nr. LI-6 „Verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte“
 4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016 m. birželio 13 d. licencija Nr. 16.1-90 (2016) „Eksploatuoti branduolinės energetikos objektą“, (licencija suteikia teisę eksploatuoti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą)

XII SKYRIUS

RATA NORMATYVINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI

 1. Apsauginės veiklos organizavimo bei vykdymo Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje tvarka, suderinta su Vilniaus aps. VPK Operatyvaus valdymo skyriaus viršininku ir patvirtinta RATA direktoriaus 2016-02-01 d. įsakymu Nr. V-9
 2. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos sargo reagavimo į neteisėtą veiką instrukcija, patvirtinta RATA direktoriaus 2015-05-12 d. įsakymu Nr. V-25
 3. RATA darbuotojų patekimo į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos apsaugos zonas instrukcija, patvirtinta RATA direktoriaus 2015-04-30 d. įsakymu Nr. V-24
 4. Asmenų, transporto priemonių ar mechanizmų patekimo į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos apsaugos zonas tvarka, patvirtinta RATA direktoriaus 2015-04-30 d. įsakymu Nr. V-24
 5. Asmenų, transporto priemonių ar mechanizmų patekimo į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos apsaugos zonas tvarkos papildymas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-11-25 d. įsakymu Nr. V-67
 6. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos apsaugos sistemos vartotojo instrukcija, patvirtinta RATA direktoriaus 2015-04-30 d. įsakymu Nr. V-24
 7. Apsauginės signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistema (Genesis). Vartotojo instrukcija, patvirtinta RATA direktoriaus 2015-04-30 d. įsakymu Nr. V-24
 8. Teisės aktų, reglamentuojančių Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklą branduolinės saugos srityje, sąrašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-08-03 d. įsakymu Nr. V-41
 9. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programa, patvirtinta RATA direktoriaus 2015-07-13 d.
 10. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos apsaugos zonų ir ją sudarančių patalpų sąrašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-08-24 d. įsakymu Nr. V-42
 11. Saugos kultūros ir eksploatavimo patirties perdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-05-29 d.
 12. Darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-05-28 d.
 13. Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-06-02 d.
 14. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos įvykių atpažinimo, registravimo ir pranešimo tvarkos aprašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-05-15 d.
 15. Įmonės organizacinės struktūros aprašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-01-21 d.
 16. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos branduolinės, fizinės ir radiacinės saugos užtikrinimui svarbių tiekėjų sąrašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-02-19 d.
 17. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties planas, patvirtintas RATA direktoriaus 2014-07-22 d.
 18. RATA darbuotojų pareigybių, susijusių su branduolinės saugos, fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole, sąrašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-05-15 d.
 19. Techninės priežiūros, konstrukcijų, sistemų ir komponentų stebėjimo ir jų patikrinimo eksploatavimo metu procedūrų aprašas, patvirtintas RATA direktoriaus 2015-05-12 d.
 20. Ilgalaikis apsirūpinimo į saugiai svarbias pareigas skiriamų darbuotojų planas, patvirtintas RATA direktoriaus 2014-04-28 d.
 21. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo programa 2014-2018, patvirtintas RATA direktoriaus 2013-12-10 d.
 22. RATA GRAAKA skyriaus 2016 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas RATA direktoriaus 2016-07-12 d. įsakymu Nr. 139
 23. Paslaugų smulkiesiems darytojams prašymų formos, patvirtintos RATA direktoriaus 2016-08-10 įsakymu Nr. V-156
 24. RATA SDRAT skyriaus 2016 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas RATA direktoriaus 2016-03-02 įsakymu Nr. 40
 25. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programa (RN), patvirtinta RATA direktoriaus 2015-07-25 d.
 26. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinės saugos užtikrinimo planas (S), patvirtintas RATA direktoriaus 2015-08-27 d.