birželio 8, 2018

Aplinkos apsaugos agentūra birželio 5 d. priėmė sprendimą dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo galimybių ir informavo, kad planuojama ūkinė veikla leistina pagal Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje pateiktą laiko alternatyvą – neatidėliotino eksploatavimo nutraukimo.

PAV dokumentus pagal kompetenciją nagrinėjo šie PAV subjektai: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Radiacinės saugos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Energetikos ministerija. PAV programai, PAV ataskaitai ir poveikio ūkinės veiklos galimybėms pritarė visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai.

Planuojamos ūkinės veiklos tikslas – iš Maišiagalos saugyklos teritorijos išvežti visas radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą, teritoriją sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolę radiaciniu požiūriu. Tikslą įgyvendinti numatyta iki 2023 metų. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto vykdytojas – RATA. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – Lietuvos energetikos institutas. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažint poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo patalpose – Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas), darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 15:00 val. Išsami informacija apie priimtą sprendimą skelbiama atsakingosios institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt.

Nuotraukoje – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla.