liepos 5, 2017

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) vadovė Ineta Janušytė kartu su Radiacinės saugos centro direktoriumi Albinu Mastausku birželio 27-29 dienomis dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) organizuotame kasmetiniame susitikime dėl Elgesio kodekso užtikrinat radioaktyviųjų šaltinių saugą ir saugumą (Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources) įgyvendinimo. Susitikime dalyvavo 180 teisės ir technologijų ekspertų iš 101 šalies.

Susitikimo metu šalys dalijosi patirtimi, kokius instrumentus jos naudoja siekiant užtikrinti saugą ir saugumą tvarkant panaudotus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kokius finansavimo mechanizmus yra sukūrusios, kaip jie veikia, su kokios problemomis ir iššūkiais susiduria. Pastebėtina, jog Lietuvos sistema, tarptautinio konteksto atžvilgiu, gali puikiai užtikrinti saugų radioaktyviųjų šaltinių naudojimą.

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 24 straipsnyje, uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai gali būti įvežami į Lietuvos Respubliką, jeigu juos panaudojus numatoma grąžinti uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio tiekėjui. Uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio gavėjas turi sudaryti sutartį su RATA dėl uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio tvarkymo tuo atveju, jeigu uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio grąžinti tiekėjui bus neįmanoma. Uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio gavėjas privalo apsidrausti laidavimo draudimu sutarties su RATA paslaugų vertei.

Daugiau informacijos apie sutarčių sudarymą ir draudimo klausimus galima gauti kreipiantis į RATA tel.: 8 (5) 213 3139, +370 672 71819, el. p.: info@rata.lt .