PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2003 m. rugpjūčio 20 d.
įsakymu Nr. 4-316

SMULKIŲJŲ GAMINTOJŲ PANAUDOTŲ UŽDARŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, TRANSPORTAVIMO, APDOROJIMO IR PERDAVIMO SAUGOTI Į VALSTYBĖS ĮMONĘ IGNALINOS ATOMINĘ ELEKTRINĘ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1600) nuostatomis, Lietuvos higienos normos HN 89:2001 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas’’, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 121 (Žin., 2001, Nr. 18-565), reikalavimais. Ji apibrėžia smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir yra privaloma visiems smulkiesiems radioaktyviųjų atliekų gamintojams bei įmonėms, susijusioms su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu.

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme.

3. Kitos šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Radioaktyviosios atliekos – radioaktyviosios medžiagos, kurių toliau naudoti yra netikslinga arba negalima.

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – aparatas, radioaktyvioji medžiaga, įrenginys, gaminys arba prekė, skleidžiantys arba galintys skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę.

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio pasas – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio gamintojo išduotas dokumentas, kuriame pateikti duomenys išsamiai charakterizuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį.

Uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – sandariame uždarame apvalkale esanti radioaktyvioji medžiaga.

Panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių siuntos pasas – radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo išduotas dokumentas, kuriame pateiktos siunčiamų saugojimui panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių charakteristikos.

Kietosios radioaktyviosios atliekos – kietos būsenos radioaktyviosios atliekos, išskyrus panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų siuntos pasas – radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo išduotas dokumentas, kuriame pateiktos siunčiamų saugojimui kietųjų radioaktyviųjų atliekų charakteristikos.

Smulkusis radioaktyviųjų atliekų gamintojas (toliau – atliekų gamintojas) – įmonė, įstaiga, organizacija, kurių veikloje susidaro arba jau susidarė radioaktyviosios atliekos, išskyrus atominę elektrinę eksploatuojančią organizaciją.

Vežėjas – įmonė, turinti licenciją vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei transportuoti radioaktyviąsias atliekas.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas (toliau – atliekų tvarkytojas) – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra.

Radioaktyviųjų atliekų siuntėjas – radioaktyviųjų atliekų gamintojas arba tvarkytojas.

Radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktas – dokumentas, patvirtinantis tvarkomų radioaktyviųjų atliekų turėtoją, kuris atsakingas už jas.

II. SMULKIŲJŲ GAMINTOJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ PERDAVIMAS ATLIEKŲ TVARKYTOJUI

4. Atliekų gamintojas, norėdamas perduoti panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyviąsias atliekas atliekų tvarkytojui, privalo kreiptis į jį siūlydamas sudaryti sutartį dėl panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir/arba kietųjų radioaktyviųjų atliekų palaidojimo.

5. Prieš perduodamas atliekų tvarkytojui panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyviąsias atliekas, atliekų gamintojas pateikia atliekų tvarkytojui uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių gamintojų išduotus pasus.

6. Jei atliekų gamintojas neturi uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių gamintojų išduotų pasų, jis turi šiems šaltiniams ir/arba kietosioms radioaktyviosioms atliekoms nustatyti šiuos parametrus ir pateikti juos vietoj paso:

6.1. radionuklidinę sudėtį;
6.2. kiekvieno radionuklido aktyvumą ir bendrąjį aktyvumą.

7. Atliekų gamintojas supakuoja norimas perduoti radioaktyviąsias atliekas ir užpildo krovinio važtaraštį pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (toliau – ADR) 7 klasės pavojingų krovinių pakuotėms reikalavimus ir Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje bei panaudotų uždarųjų šaltinių grąžinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 397 (Žin., 1999, Nr. 109-3197). Atliekų gamintojo pageidavimu atliekų tvarkytojas už papildomą mokestį gali paruošti radioaktyviąsias atliekas transportavimui.

8. Atliekų gamintojas nustato šiuos supakuotų radioaktyviųjų atliekų parametrus ir jų duomenis pateikia atliekų tvarkytojui:

8.1. dozės galią pakuotės paviršiuje;
8.2. dozės galią 1 m atstumu;
8.3. pakuotės paviršiaus pašalinamąjį užterštumą;
8.4. tūrį;
8.5. masę;
8.6. fizinį būvį;
8.7. cheminę sudėtį;
8.8. kitas pavojingas savybes.

9. Atliekų gamintojas pateikia atliekų tvarkytojui šiuos duomenis apie radioaktyviųjų atliekų pakuotes:

9.1. tipą;
9.2. transporto indeksą;
9.3. transporto kategoriją.

10. Jei atliekų gamintojas neturi galimybių atlikti 6 ir 8 punktuose išvardytų matavimų, jis turi kreiptis į įstaigas, turinčias teisę atlikti šiuos matavimus.

11. Gavęs leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas, atliekų gamintojas 3 egzemplioriais (atliekų gamintojui, vežėjui ir atliekų tvarkytojui) privalo užpildyti radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktą (1 priedas) bei krovinio važtaraštį.

III. RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TRANSPORTAVIMAS

12. Radioaktyviųjų atliekų siuntėjas privalo gauti iš Aplinkos ministerijos leidimą vežti šalies viduje radioaktyviąsias atliekas. Vežėjas privalo turėti licenciją vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei transportuoti radioaktyviąsias atliekas.

13. Vežėjas transportuoti radioaktyviąsias atliekas gali tik iš radioaktyviųjų atliekų siuntėjo gavęs krovinio važtaraštį, Aplinkos ministerijos leidimą vežti šalies viduje radioaktyviąsias atliekas, perdavimo aktą, avarinę kortelę, pažymą apie kitas pavojingas krovinio savybes ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

14. Vežėjas, transportuodamas radioaktyviąsias atliekas, privalo laikytis Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos, Radiacinės saugos centro išduotoje licencijoje nustatytų, ADR ir kitų teisės aktų reikalavimų.

IV. RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ APDOROJIMAS

15. Apdoroti radioaktyviąsias atliekas galima tik turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotas licencijas tvarkyti radioaktyviąsias atliekas.

16. Atliekų tvarkytojas, priimdamas iš vežėjo radioaktyviąsias atliekas:

16.1. patikrina, ar nepažeistos pakuotės;
16.2. pasirašo radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktą ir krovinio važtaraštį.

17. Atliekų tvarkytojas užpildo Informacijos apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei duomenų apie darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 335 (Žin., 1999, Nr. 65-2103), 5 priedą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išsiunčia pranešimą apie priimtas radioaktyviąsias atliekas į Radiacinės saugos centrą.

18. Radioaktyviosios atliekos yra sudedamos į licencijuotą saugyklą.

19. Saugykloje atliekų tvarkytojas patikrina, ar perdavimo akte nurodyti kiekiai ir radionuklidinė sudėtis atitinka pateiktą informaciją.

20. Neatitikus dokumentuose nurodytų duomenų, surašomas aktas dalyvaujant atliekų gamintojo atstovui, įgaliotųjų institucijų atstovams, atliekų tvarkytojo atstovui.

21. Atliekų tvarkytojas atlieka atliekų pradinį apdorojimą bei apdorojimą, reikalingą perduoti jas saugoti.

22. Atliekų tvarkytojas, sudaręs sutartį, prieš siųsdamas panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyviąsias atliekas į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) saugyklas, privalo išrašyti:

22.1. krovinio važtaraštį;
22.2. panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir/arba kietųjų radioaktyviųjų atliekų siuntų pasus (2, 3 priedai).

V. APMOKĖJIMAS

23. Pagal Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį atliekų gamintojas apmoka visas išlaidas, susijusias su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu nuo jų atsiradimo iki palaidojimo. Mokama pagal valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros įkainius panaudotiems uždariesiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams apdoroti. Panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų kaina apskaičiuojama pagal panaudotų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir palaidojimo darbų sąmatą (valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros įkainių panaudotiems uždariesiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams apdoroti priedas).

VI. ATSAKOMYBĖ

24. Atliekų gamintojo atsakomybė už radioaktyviųjų atliekų radiacinę, branduolinę (jei tvarkomos radioaktyviosios atliekos turi medžiagų, kurios priskiriamos prie branduolinių), fizinę saugą baigiasi atliekų tvarkytojui pasirašius krovinio važtaraštį ir perdavimo aktus.

25. Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Vežėjo atsakomybė apibrėžta ADR, Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) bei kituose teisės aktuose.

26. Atliekų tvarkytojo atsakomybė už panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir/arba kietųjų radioaktyviųjų atliekų radiacinę, branduolinę (jei tvarkomos radioaktyviosios atliekos turi medžiagų, kurios priskiriamos prie branduolinių), fizinę saugą baigiasi perdavus jas IAE ir jos įgaliotam atstovui pasirašius krovinio važtaraštį bei panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir/arba kietųjų radioaktyviųjų atliekų siuntų pasus.

VII. PANAUDOTŲ UŽDARŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR KIETŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ PERDAVIMAS SAUGOTI Į VALSTYBĖS ĮMONĘ IGNALINOS ATOMINĘ ELEKTRINĘ

27. Atliekų tvarkytojas panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyviąsias atliekas perduoda saugoti į IAE saugyklas pagal sutartį, kurioje aptariami metiniai perduodamų radioaktyviųjų atliekų kiekiai, jų įpakavimo reikalavimai bei teikiamų paslaugų įkainiai.

28. IAE, priėmusi panaudotus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir/arba kietąsias radioaktyviąsias atliekas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų praneša Radiacinės saugos centrui, užpildydama ir išsiųsdama 17 punkte nurodytos formos pranešimą.
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. leidimus vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir transportuoti radioaktyviąsias atliekas išduoda Radiacinės saugos centras.