sausio 12, 2014

Sausio 10 d. pristatyti anglies C-14 ir chloro Cl-36 radionuklidų aktyvumų panaudotame grafite ir kitose kietose atliekose matavimų rezultatai.

Vadovaujantis parengtomis anglies C-14 ir chloro Cl-36 aktyvumų matavimo metodikomis RATA kartu su Gamtos tyrimų centro mokslininkais bendradarbiaujant su Ignalinos AE specialistais paėmė panaudoto grafito bandinius ir išmatavo minėtų radionuklidų savituosius aktyvumus. Panaudotame grafite išmatuotoji C-14 savitojo aktyvumo vertė yra artima mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių sucementuotų radioaktyviųjų atliekų, numatomų dėti į paviršinį atliekyną, preliminariai ribinio savitojo aktyvumo reikšmei.

Matavimų rezultatai apibendrinti atliktų darbų ataskaitoje, kuri buvo pristatyta Ignalinos AE atsakingiems specialistams. Šie rezultatai bus naudojami projektuojant atliekynus ir vertinant jų saugą.

Nuotraukoje – darbų ataskaitos pristatymo susirinkimas Ignalinos AE.