rugsėjo 28, 2017

Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programą.

PAV programa patvirtinta įvertinus poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas. Su PAV programa susipažino ir išvadas pateikė šios institucijos: Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ir Širvintų rajono savivaldybė.

Planuojamos ūkinės veiklos tikslas – iš Maišiagalos saugyklos teritorijos išvežti visas radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą, teritoriją sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolę radiaciniu požiūriu. Tikslą įgyvendinti numatyta iki 2023 metų. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto vykdytojas – RATA. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.