rugpjūčio 31, 2014

Įgyvendinant Europos Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, nuostatas parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projektas.
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projekte iškeltas strateginis tikslas – sutvarkyti visas Lietuvoje esančias ir susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą – apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepalikti nepelnytos naštos ateities kartoms. Taip pat yra numatyti keturi tikslai: 1) mažinti radioaktyviųjų atliekų kiekius, 2) siekti aukšto lygio branduolinės ir radiacinės saugos bei aplinkos apsaugos tvarkant panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, 3) užtikrinti panaudoto branduolinio kuro bei ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų ilgalaikę saugą, 4) siekti, kad būtų užtikrintas panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skaidrumas ir Lietuvos visuomenė būtų objektyviai informuota apie šių atliekų tvarkymą. Yra numatytos šių tikslų įgyvendinimo priemonės.