Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galutinis eksploatavimo nutraukimo planas (pateiktas derinti Valtybinei atominės energetikos saugos inspekcijai 2018-06-11). Visuomenės atstovai gali teikti pastabas ir pasiūlymus Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galutiniam eksploatavimo nutraukimo planui iki 2018 m. liepos 13 d. šiais kontaktais: valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), adresas: Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 213 3139, faksas (8 5) 213 3141, el. paštas info@rata.lt .

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (2018-06-08)

Suderintas dokumentų pateikimo grafikas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti.

RATA pateikė Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai paraišką Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti.

Viešo visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita protokolas.

INFORMACIJA apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita.

INFORMACIJA apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.

Planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa.

Gruodžio 15 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) pasirašė sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje saugomos neišrūšiuotos ir neapdorotos trumpaamžės ir ilgaamžės radioaktyviosios atliekos. Atlikus išsamų saugos vertinimą buvo nustatyta, kad žemės paviršiuje įrengti inžineriniai barjerai negali užtikrinti ilgalaikės saugos nuo radionuklidų sklaidos, todėl radioaktyviųjų atliekų saugykla negali būti pertvarkyta į atliekyną.  Be to, netoliese saugyklos yra Bartkuškio telmologininis draustinis ir Kernavės kultūrinis rezervatas (UNESCO pasaulio paveldo objektas). Siekiant apsaugoti aplinką nuo potencialios grėsmės,  radioaktyviosios atliekos iš saugyklos bus išimtos ir sutvarkytos, o saugyklos teritorijai bus panaikinta  kontrolė radiaciniu požiūriu. Numatoma, kad atliekos bus išimtos ir teritorija sutvarkyta iki 2023 metų, įgyvendinant Europos Sąjungos  finansuojamą projektą. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto vykdytojas – RATA, įgyvendinančioji institucija – APVA.

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pateikė projektinį pasiūlymą dėl projekto „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ finansavimo. Pasiūlymas pateiktas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyviųjų atliekų saugojimą“.

RATA gavo kvietimą teikti paraišką iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuoti projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektas yra įtrauktas į 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ valstybės projektų sąrašą Nr. 1, kuris 2016 m. rugpjūčio 4 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-538.