Maišiagalos saugyklos istorija

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla įrengta Širvintų rajono Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške 1963 m. Ji yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos miestelio ir 40 km nuo Vilniaus.

Maišiagalos saugykla – tai 200 m3 monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje, į kurį buvo kraunamos atliekos ir po to užpilamos skystu betonu. Betonas sugeria ir sulaiko radionuklidus, taip pat apsaugo, kad jų iš atliekų neišplautų ir nenuneštų vanduo. Tokios saugyklos buvo statomos daugelyje buvusios Sovietų Sąjungos vietų ir Rytų Europos valstybėse.

Maišiagalos saugykloje buvo kaupiamos pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidarančios radioaktyviosios atliekos. Į saugyklą Bartkuškio miške buvo vežamos atliekos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Kaliningrado bei Gardino sričių.


Tokių prietaisų su uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais yra saugoma Maišiagalos saugykloje

Maišiagalos saugykloje atliekos kauptos iki 1989 metų. Po to buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. Čia atliekos nebuvo rūšiuojamos, t. y. trumpaamžės ir ilgaamžės atliekos buvo kaupiamos toje pačioje vietoje. Pagal dabartinius reikalavimus kiekvienos rūšies atliekos turi būti laidojamos atskirai, specialiose pakuotėse ir specialiai joms įrengtuose kapinynuose. Uždarymo metu buvo sukaupta apie 120 m3 radioaktyviųjų atliekų, tai yra saugykla buvo užpildyta 60 procentų. Likusi ertmė buvo pripilta smėlio, užbetonuota, apipilta bitumu, asfaltu ir storu žemės sluoksniu.


Tokią Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą RATA perėmė 2002 metais

Iki 2002 m. Maišiagalos saugyklą prižiūrėjo Fizikos instituto mokslininkai. O nuo 2002 m. saugykla rūpinasi Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). Nuo to laiko RATA yra atsakinga už saugyklos priežiūrą ir aplinkos stebėseną. Aplinkos stebėsena arba monitoringas –sistemingas dirvožemio, vandens ir augmenijos stebėjimas, vertinimas ir prognozė. Vykdant Maišiagalos saugyklos stebėseną, žiūrima, ar radionuklidai „nepabėgo“ į gruntą ir gruntinius vandenis. Ir ne veltui: buvo nustatyta, kad šiek tiek vienos iš mažiausiai pavojingų radioaktyviųjų medžiagų – tričio – patenka į šalia saugyklos specialiai stebėjimams išgręžtų šulinių vandenį. Tiesa, tričio ten buvo palyginti nedaug, jo kiekis neviršijo leistinų normų. Be to, net ir į artimiausius vandens telkinius ar gyventojų šulinius jis nepateko. Tačiau tai rodė, jog reikia sustiprinti iš sovietinių laikų paveldėtos saugyklos apsauginius barjerus, kad radioaktyviosios medžiagos nepatektų į aplinką. Todėl 2002 m. gruodžio mėn. Europos Komisija skyrė finansavimą ir patvirtino Phare projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas“. Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. saugyklą prižiūri Ignalinos atominė elektrinė.

Europos Sąjungos ir kitų šalių parama

Europos Komisijos finansuojamo Phare projekto „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas“ pagrindinis tikslas buvo pagerinti saugyklos aplinkos radiologinę saugą. Projektas įgyvendintas 2006 m.

Projektą sudarė trys dalys: 1) saugyklos esamos būklės saugos analizė; 2) aplinkos stebėjimo prietaisų tiekimas; 3) statybos darbai.

Atliekant saugos analizę, buvo vykdomi Maišiagalos saugyklos ir jos aplinkos tyrimai ir gautų rezultatų vertinimai. Šiuos darbus atliko didelę radioaktyviųjų atliekų tvarkymo patirtį turinčių prancūzų bendrovių THALES ir ANDRA ekspertai kartu su Lietuvos Energetikos ir Fizikos institutų specialistais. Buvo išanalizuoti anksčiau atliktų aplinkos stebėjimų duomenys ir palyginti su naujai atliktų tyrimų rezultatais. Saugos vertinimo tyrimų išvados buvo panaudotos rengiant naujų saugyklos apsaugos barjerų projektą.

Vykdant Phare projektą, įsigyta įvairių prietaisų, skirtų saugyklos aplinkai stebėti ir fizinei saugai užtikrinti. Aplinkos stebėjimo prietaisais bus matuojamas saugyklos radiacinis fonas – radiacijos lygis aplink saugyklą. Fizinės saugos užtikrinimo prietaisai (vaizdo kameros, judesiui jautrūs kabeliai) leis stebėti ir prižiūrėti objekto teritoriją bei saugoti nuo galimos terorizmo grėsmės.

Svarbiausias šio projekto etapas – naujų saugyklos apsaugos barjerų įrengimas. Pagal Prancūzijos specialistų paruoštą projektą virš radioaktyviųjų atliekų rūsio buvo įrengti papildomi apsauginiai barjerai – grunto ir dviejų vandeniui nelaidžių membranų sistema. Šie barjerai apsaugos saugykloje esančias radioaktyviąsias atliekas nuo vandens. O tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti, kad radioaktyviosios medžiagos su vandeniu nesklistų į aplinką.

Visa saugyklos teritorija buvo aptverta specialia dviguba tvora, nutiesti judesius fiksuojantys kabeliai. Taip pat įrengtos teritorijos stebėjimo vaizdo kameros. Visos šios priemonės užtikrina saugyklos fizinę saugą, tai yra apsaugo, kad nepageidaujami asmenys nepatektų prie radioaktyviųjų atliekų.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla įgyvendinus Phare projektą

Gerinant Maišiagalos saugyklos fizinę saugą svariai prisidėjo JAV energetikos departamentas. 2004 m. šis departamentas padėjo sukurti ir įrengti atliekų saugyklos nuolatinio stebėjimo sistemą. Veikiant šiai sistemai, saugyklą galima stebėti iš RATA pagrindinio biuro patalpų ir Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato, todėl įvykus bet kokiam išpuoliui ar gresiant kokiam nors pavojui galima nedelsiant reaguoti ir imtis atsakomųjų veiksmų.

Pagal ekspertų išvadas Maišiagalos saugykla nekels pavojaus aplinkai, kol bus tinkamai prižiūrima – stebima aplinka ir saugoma teritorija.

Saugyklos priežiūra ir aplinkos stebėjimas

RATA, bendradarbiaudama su Prancūzijos specialistais, parengė saugyklos aplinkos stebėjimo programą. Saugyklos aplinkos stebėjimo tikslas – tikrinti, kaip kinta radioaktyviųjų atliekų saugyklos būklė, ar ji atitinka saugykloms keliamus reikalavimus. Saugyklos aplinkai stebėti yra išgręžta dešimt gręžinių, iš jų sistemingai imami gruntinio vandens mėginiai.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisiniais, norminiais aktais ir aplinkos stebėjimo programa RATA užtikrina, kad saugyklos aplinkos mėginiai būtų paimti laiku, būtų atlikti mėginių tyrimai ir gautų rezultatų analizė, parengtos ir išplatintos tyrimų analizės ataskaitos, kaupiami tyrimų duomenys. Jei būtų pastebėti kokie nors taršos požymiai, nedelsiant būtų imtasi reikiamų priemonių taršos priežastims nustatyti ir pašalinti.

Aplinkos stebėjimo rezultatų ataskaitos kas ketvirtį skelbiamos RATA interneto svetainėje.

RATA Maišiagalos saugyklą prižiūri pagal 2006 m. gegužės 26 d. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) išduotos licencijos „Vykdyti uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos priežiūrą“ reikalavimus.

Maišiagalos saugyklos ateitis

Paveldėtoje saugykloje radioaktyviųjų atliekų sukaupta palyginti nedaug –120 m3, tačiau šios atliekos yra įvairių rūšių: trumpaamžės labai mažai radioaktyvios, trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios, ilgaamžės ir labai radioaktyvios atliekos. Galutiniam sutvarkymui atliekos turi būti rūšiuojamos, pakuojamos į specialias pakuotes ir laidojamos atskirai, kiekvienai atliekų rūšiai įrengtame kapinyne.

Pagal specialistų išvadas, Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla negali būti galutinė joje esančių atliekų palaidojimo vieta. Todėl ateityje dar turėtų būti priimtas sprendimas dėl tolesnio šių atliekų likimo – kada ir kur jos bus perkeltos į galutinę radioaktyviųjų atliekų laidojimo vietą.
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2007 metų aplinkos monitoringo rezultatų santrauka (leidinys)