Image format not supported: image/x-ms-bmp
Problem detected on file:/home/i000224/domains/rata.lt/public_html/wp-content/uploads/2015/12/file_161.jpg

RATA veikla domėjosi Kroatijos specialistės

Lapkričio 24 d. dvi Kroatijos Valstybinės radiologinės ir branduolinės saugos tarnybos atstovės susipažino su RATA veikla ir pasidalino patirtimi.

Kroatijos Valstybinės radiologinės ir branduolinės saugos tarnybosPlačiau ►

Gruzijos delegacijos vizitas RATA

Lapkričio12 d. RATA lankėsi Gruzijos delegacija. Vizito metu svečiai apžiūrėjo Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir specialiąsias patalpas RATA biure.
Gruzijos pareigūnų delegacija dalyvauja Lietuvoje vykstančiame tarptautiniamePlačiau ►

Čekijos patirtis tyrinėjant giluminio atliekyno įrengimo galimybes

Lapkričio 2-6 dienomis RATA direktorius Dainius Janėnas dalyvavo TATENA techniniame pasitarime apie giluminių atliekynų įrengimą.
Pasitarimas vyko Čekijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje Brno mieste. Renginio metuPlačiau ►

Konkursas RATA vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbiamas viešas konkursas VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti. Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Karjera“.Plačiau ►

Susirinkimas dėl Maišiagalos saugyklos likvidavimo projekto

Lapkričio 13 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi aplinkos ministerijos atstovai susipažinti su objektu, kurio likvidavimui skiriamas finansavimas iš ES Sanglaudos fondo.

Į ES Sanglaudos fondoPlačiau ►

Pradėtas rengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

Informuojame, kad pradedamas rengti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas.

Programos rengimo organizatorius: VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra,Plačiau ►

Atliktas RATA išorinis priežiūros auditas

Rugsėjo 25 d. vyko RATA išorinis priežiūros auditas, kurio metu buvo tikrinama RATA aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistemos.

Išorinį auditą atliko viešoji įstaiga LST Sert.Plačiau ►

Karininkai domėjosi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizine sauga

Rugsėjo 24 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų karininkai.

Lietuvos kariuomenė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu,Plačiau ►

RATA tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

Rugsėjo 17 d. RATA specialistai atliko Ignalinos AE sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą.

Atliekų pakuočių auditas vyko Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriuje.Plačiau ►

Parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projektas

Įgyvendinant Europos Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, nuostatas parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtrosPlačiau ►

Sutvarkytas rastas konteineris su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu

Rugpjūčio 8 d. RATA specialistai sutvarkė Radviliškio rajone rastą konteinerį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu.

Apie rastą konteinerį RATA informavo Radiacinės saugos centras. Metalinis cilindras, pažymėtas jonizuojančiosiosPlačiau ►

TATENA ekspertų vizitas

RATA su TATENA ekspertais aptarė bendradarbiavimo klausimus.

Liepos 1-4 dienomis Lietuvoje lankėsi TATENA ekspertai Peter Ormai ir Kai Moeller, kurie yra atsakingi už TATENA teikiamą pagalbąPlačiau ►

RATA tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

Birželio 19 d. RATA tikrino ar Ignalinos AE pakuotės su labai mažo aktyvumo trumpaamžėmis radioaktyviosiomis atliekomis atitinka priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus.

Įgyvendindama Radioaktyviųjų atliekųPlačiau ►

Sutvarkytas užterštas metalo laužas

Birželio 11 d. RATA specialistai sutvarkė radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą metalo laužą.

Apie surastą užterštą radionuklidais metalo laužą RATA informavo Radiacinės sugos centras. Metalo laužas aptiktas Klaipėdoje,Plačiau ►

Aptarti atliekyno projekto nesklandumai

Gegužės 28 d. RATA iniciatyva Aplinkos ministerijoje buvo organizuotas susitikimas labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto (B19-2) įgyvendinimo nesklandumams aptarti.

Susirinkime dalyvavo Aplinkos ministerijos,Plačiau ►

TATENA pareigūno vizitas dėl techninio bendradarbiavimo su RATA

Gegužės 27 d. RATA lankėsi TATENA Techninio bendradarbiavimo departamento Europos skyriaus padalinio vadovas Jing Zhang.

RATA įgyvendina bendradarbiavimo su TATENA projektą LIT 9011 „Parama RATA rengiantisPlačiau ►

Atnaujinta RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistema

Parengtas RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemos 4-asis leidimas. Šis leidimas paruoštas vykdant VATESI nurodymus ir rekomendacijas.
Atnaujintoje kokybės ir aplinkos vadybos sistemoje sukurta nauja procedūraPlačiau ►

Veiksmų planas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projektui parengti

Balandžio 24 d. paruoštas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projekto rengimo veiksmų planas.

Vadovaujantis šiuo veiksmų planu, atsakingos institucijos, įstaigos ir organizacijos paruoš ir pateiks informacijąPlačiau ►

RATA į AB Akmenės cementas pristatė radioaktyvų krovinį

Kovo 28 d. RATA iš Vokietijos pristatė radioaktyvų krovinį – uždarą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį į AB Akmenės cementas.

RATA darbuotojai iš Frankfurto oro uosto paėmė irPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2013 metų aplinkos monitoringo ataskaita

RATA pateikė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2013 metų aplinkos monitoringo ataskaitą suinteresuotoms institucijoms ir paskelbė savo internetinėje svetainėje.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo metinė ataskaitaPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos valstybinė radiologinės būklės stebėsena

Atlikta uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos valstybinė radiologinės būklės stebėsena.
Valstybinę radiologinės būklės stebėseną atliko Radiacinės saugos centras. Tam tikslui centro darbuotojai 2013 metais Maišiagalos saugyklosPlačiau ►

Susitikime su JAV specialistais aptarti Maišiagalos saugyklos infrastruktūros atnaujinimo darbai

Vasario 7 dieną RATA viešėjo specialistai iš JAV Sandia nacionalinės laboratorijos prie Energetikos departamento (US DoE), kuris teikia pagalbą gerinant Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos infrastruktūrą.

SusitikimoPlačiau ►

Pristatyti radionuklidų matavimo rezultatai

Sausio 10 d. pristatyti anglies C-14 ir chloro Cl-36 radionuklidų aktyvumų panaudotame grafite ir kitose kietose atliekose matavimų rezultatai.

Vadovaujantis parengtomis anglies C-14 ir chloro Cl-36Plačiau ►

Radioaktyviųjų atliekų ir uždarųjų šaltinių tvarkymo darbai

Gruodžio mėnesį iš smulkiųjų darytojų surinktos ir sutvarkytos radioaktyviosios atliekos –  prietaisai su panaudotais uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurių bendras svoris – 41,45 kg, tūrisPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą vertins tarptautiniai ekspertai

Lapkričio 26–28 dienomis Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertai vertins galimybes išimti radioaktyviąsias atliekas iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir perkelti jas į Ignalinos AEPlačiau ►

Utenos kolegijos studentų ekskursija Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje

Lapkričio 13 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Utenos kolegijos studentai.

Studentams buvo suorganizuota ekskursija saugyklos teritorijoje – prie radioaktyviųjų atliekų kaupo RATA specialistai pademonstravo, kaipPlačiau ►

VATESI atliko specialųjį RATA patikrinimą

Spalio 24 d. VATESI inspektoriai atliko specialųjį RATA vadybos sistemos ir avarinės parengties patikrinimą.

Patikrinimo metu VATESI inspektoriai peržiūrėjo RATA vadybos sistemos dokumentus, domėjosi Maišiagalos radioaktyviųjųPlačiau ►

Sveikiname RATA direktorių Dainių Janėną 50-ies metų jubiliejaus proga

Linkime stiprybės – ąžuolinės,
Tikėjimo – plieninio,
Sveikatos – geležinės
Ir laimės didelės.

 Plačiau ►

Sutvarkyti S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome rasti prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Spalio 10 d. RATA specialistai sutvarkė prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais, kurie paimti iš VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo (Veiverių pl. 132, Kaunas).

 

PasakPlačiau ►

Atliktas RATA vadybos sistemų pakartotinis auditas

Rugsėjo 30 d. įvyko RATA Kokybės ir Aplinkos vadybos sistemų pakartotinis išorės auditas.

Pakartotinio audito tikslas – patikrinti RATA vadybos sistemų rezultatyvumą ir įvertinti ar vadybosPlačiau ►

RATA specialistai tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

Rugsėjo 26–27 d. RATA specialistai atliko Ignalinos AE gaminamų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą.

Auditas atliktas Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, Dezaktyvavimo ir radioaktyviųjų atliekųPlačiau ►

Informacija apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą regioniniame laikraštyje

Rugsėjo 26 d. Utenos žinių laikraštyje Nr. 107 (2420) publikuojamas straipsnis apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

 Plačiau ►

Paimti panaudoto radioaktyvaus grafito mėginiai

Rugpjūčio 29 d. RATA specialistai dalyvavo Ignalinos AE I-ojo bloko reaktoriaus panaudoto grafito mėginių paėmime.

Panaudoto radioaktyvaus grafito mėginiai paimti tam, kad būtų išmatuoti sunkiai matuojamųPlačiau ►

Paviršinio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto aptarimas

Liepos 23 d. įvyko susirinkimas dėl mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno projekto (projektas B25-1).

Susirinkimo metu aptartos projekto sąlygos: atliekų konteinerių techninėsPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje vyko apsaugos sustiprinimo treniruotės

Birželio 18-19 dienomis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje vyko apsaugos sustiprinimo treniruotės, kurias vykdė Lietuvos kariuomenės Mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojoPlačiau ►

Slovakijos savivaldybių atstovai domėjosi radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje

Birželio 19 d. Lietuvoje lankėsi Slovakijos savivaldybių, esančių netoliese Jaslovske Bohunice branduolinės elektrinės, atstovų delegacija ir domėjosi radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje.

Vizito metu įvyko Slovakijos delegacijosPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje atliktas planinis patikrinimas

Birželio 17 d. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje atliko planinį specifinį patikrinimą.

Patikrinimo metu nustatyta, kad RATAPlačiau ►

Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos delegacija lankėsi RATA

Gegužės 28 d. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos delegacija susipažino su RATA veikla, apžiūrėjo gamybines patalpas Vilniuje, lankėsi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje.

Svečių delegacija domėjosi, kaip RATAPlačiau ►

Nauji ES reikalavimai tvarkant radioaktyviąsias atliekas

RATA Radioaktyviųjų atliekų laidojimo skyriaus viršininkas dr. Stasys Motiejūnas perskaitė pranešimą “Nauji Europos Sąjungos reikalavimai, tvarkant branduolines atliekas“ Radiacinės saugos centre gegužės 27 d. įvykusiamePlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinę saugą padeda palaikyti JAV specialistai

Gegužės 20-21 dienomis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje JAV specialistai tikrino saugyklos teritoriją juosiantį apsaugos požeminį kabelį.

Vykdant JAV Energetikos departamento ir RATA projektą, į Lietuvą atvykoPlačiau ►

Vengrijos delegacija domėjosi radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje

Gegužės 16 d. Lietuvoje lankėsi Vengrijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros PURAM ir Vengrijos savivaldybių, kuriose yra radioaktyviųjų atliekų atliekynai, atstovų delegacija, kuri domėjosi radioaktyviųjų atliekųPlačiau ►

Patvirtinta RATA 2013 m. veiklos programa

Gegužės 10 d. energetikos ministras Jaroslav Neverovič patvirtino RATA 2013 m. veiklos programą įsakymu Nr. 1-93.Plačiau ►

TATENA tikrino techninio bendradarbiavimo projekto eigą

Gegužės 9 d. TATENA atstovai tikrino, kaip vykdomas techninio bendradarbiavimo projektas, skirtas RATA pasiruošimui eksploatuoti labai mažo aktyvumo bei mažo ir vidutinio aktyvumo paviršinius radioaktyviųjųPlačiau ►

Seminare aptarti mokslinių tyrimų plėtojimo klausimai

Kovo 6 d. RATA atstovai dalyvavo seminare Lietuvos energetikos institute (LEI),  kuriame buvo aptariami projekto Naujų valstybių narių prisijungimas glaudžiam bendradarbiavimui EURATOM moksliniuose tyrimuose (NEWLANCER) Plačiau ►

Susirinkimas dėl Tarybos Direktyvos 2011/70/EURATOMAS reikalavimų įgyvendinimo

Vasario 19 d. įvyko darbo grupės susirinkimas dėl Tarybos direktyvos reikalavimų įgyvendinimo. Šia direktyva nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymoPlačiau ►

Sutvarkytas užterštas metalo laužas

Vasario 20 d. RATA specialistai sutvarkė radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą metalo laužą.

Informaciją apie užterštą metalo laužą, esantį Klaipėdoje, UAB „Martas ir partneriai“ teritorijoje, RATA gavo išPlačiau ►

Sutvarkyti rasti prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Vasario 7 d. RATA specialistai sutvarkė prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais, kurie paimti iš surenkančios nebenaudojamą buitinę techniką įmonės UAB „EMP recycling“ (Galinės km., VilniausPlačiau ►

Įvyko įšorinis priežiūros auditas

Gruodžio 7 d. įvyko išorinis priežiūros auditas, kurio metu buvo tikrinama ar RATA dirba pagal ISO standartų reikalavimus.

Išorinį auditą atliko viešoji įstaiga LST Sert. NepriklausomiPlačiau ►

Sutvarkyti prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Lapkričio 20 d. RATA specialistai sutvarkė rastus prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais. Informaciją apie aptiktus paliktus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius RATA gavo iš Radiacinės saugos centro.

Prietaisai,Plačiau ►

Tarptautiniai ekspertai vertins Lietuvos pasirengimą dėti radioaktyviąsias atliekas į paviršinį atliekyną

Lapkričio 13 d. atvyksta Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertai, kurie tikrins ir vertins, kaip Lietuva rengiasi dėti trumpaamžes mažai ir vidutiniškai radioaktyvias atliekas įPlačiau ►

Pasenusio onkologinių ligų gydymo aparato dalis sutvarkyta kaip radioaktyvioji atlieka

Rugsėjo 11 d. RATA specialistai paėmė ir sutvarkė didelio aktyvumo uždarąjį jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltinį iš Klaipėdos universitetinės ligoninės.

Minėtas jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltinis buvo nebenaudojamo telegama terapijosPlačiau ►

Pasitarimas dėl labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašų

Rugsėjo 5 dieną RATA specialistai dalyvavo susirinkime Ignalinos atominėje elektrinėje, kuriame buvo aptarti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašų projektai skirti trumpaamžių labai mažoPlačiau ►

Parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektas

RATA parengė ir pateikė Energetikos ministerijai atnaujintos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektą. Šioje strategijoje numatyta, kaip bus įgyvendinami Tarybos Direktyvos 2011/70/EURATOMAS reikalavimai.

Strategijos projektą apsvarstė irPlačiau ►

Ispanijos kompanijos domisi Lietuvos atominės energetikos sektoriumi

Liepos 26 d. įvyko RATA susitikimas su Ispanijos kompanijų Grupo Dominguis ir  Lainsa vadovais. Šios kompanijos vykdo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, dezaktyvavimo, atominių elektrinių išmontavimo projektusPlačiau ►

Sutvarkyti įtartini konteineriai

Liepos 20 d. RATA specialistai sutvarkė 5 rastus konteinerius, pažymėtus įspėjamaisiais  jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais.

Apie rastus konteinerius RATA informavo Radiacinės saugos centras. Konteineriai rasti Lietuvos agrariniųPlačiau ►

Įvyko Europos šalių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agnentūrų atstovų susirinkimas

RATA direktorius Dainius Janėnas birželio 12-13 d. dalyvavo Europos šalių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų atstovų 53-iajame susirinkime.

Susirinkimą organizavo Šveicarijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra NAGRA Brienze.Plačiau ►

Susirinkimas dėl strategijos atnaujinimo ir branduolinių atliekų direktyvos reikalavimų įgyvendinimo

Gegužės 22 d. įvyko susirinkimas, skirtas pasirengti atnaujinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją  ir įgyvendinti Tarybos direktyvos dėl branduolinių atliekų tvarkymo reikalavimus.

Pasirengiant Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas, kuriaPlačiau ►

Sutvarkyti 2 dūmų jutikliai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Gegužės 22 d. RATA specialistai sutvarkė 2 dūmų jutiklius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Apie rastus dūmų jutiklius RATA informavo Radiacinis saugos centras. Rastieji dūmų jutikliai buvoPlačiau ►

Sutvarkytas karinio lėktuvo laikrodis su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu

Balandžio 30 d. RATA specialistai sutvarkė Vilniaus oro uosto užkardoje saugomą karinio lėktuvo laikrodį su jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltiniu.

Apie sulaikytą laikrodį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu RATAPlačiau ►

Susirinkimas dėl kovos su branduoline kontrabanda

Balandžio 26 d. RATA direktoriaus pavaduotojas Algirdas Vaidotas dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos organizuotame JAV paramos kovoje su branduoline kontrabanda iniciatyvos (NSOI) atstovų ir Lietuvos institucijųPlačiau ►

Atliktas išorinis priežiūros auditas

Balandžio 11 d. įvyko išorinis priežiūros auditas dėl RATA veiklos atitikties integruotų kokybės vadybos sistemų ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų ISO 14001:2005 reikalavimams.

IšorinįPlačiau ►

Sutvarkytas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, rastas Panevėžio rajone

Kovo 26 d. RATA specialistai sutvarkė Panevėžio rajone rastą prietaisą su jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltiniu.

Apie aptiktą paliktą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį RATA gavo informaciją iš Radiacinės saugosPlačiau ►

Tarptautinių ekspertų išvados dėl branduolinio kuro laidojimo galimybių Lietuvoje

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai įvertino Lietuvos panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių tyrimų programą ir parengė ataskaitą su išvadomisPlačiau ►

Uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos būklės stebėsenos rezultatai

Radiacinės saugos centras pateikė uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinės būklės 2011 metų stebėsenos rezultatus ir jų vertinimą.

Radiacinės saugos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugosPlačiau ►

Pakeistas RATA buveinės adresas

Naujas RATA buveinės adresas – P. Lukšio g. 5, LT-08221 Vilnius.

LR energetikos ministro vasario 28 d. įsakymu Nr. 1-39 RATA buveinė buvusi Algirdo g. 31, LT-03219Plačiau ►

Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės inspekcija

Sausio 31 d. RATA atlikta branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės inspekcija.

Inspekciją vykdė Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato inspektorė Vitalija Šegždaitė, Tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriusPlačiau ►

Radioaktyviųjų atliekų konteinerių, gaminamų Prancūzijoje, pristatymas

Sausio 27 d. Vilniuje prancūzų kompanijų AREVA ir SOGEFIBRE atstovai pristatė radioaktyviųjų atliekų konteinerius, gaminamus iš betono ir metalo plaušo,  skirtus paviršiniam atliekynui.

Prancūzų atstovai pristatėPlačiau ►

Aptarti radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės tikrinimo klausimai

Sausio 26 d. Vilniuje įvyko susirinkimas dėl radioaktyviųjų atliekų pakuočių priimtinumo dėti į paviršinį atliekyną tikrinimo.

Vykdant paviršinio atliekyno įrengimo projektą (B25 projektas) suorganizuotas susirinkimas, kuriamePlačiau ►

RATA atstovai dalyvavo švietimo projekte „Sveika Europa – laiminga Europa“

Sausio 23 d. Širvintų progimnazijoje „Atžalynas“ vyko tarptautinio projekto „Sveika Europa – laiminga Europa“ renginys, kuriame RATA atstovai pristatė informaciją apie radioaktyviųjų atliekų rūšis irPlačiau ►

Panaudoto branduolinio kuro laidojimo galimybes vertins tarptautiniai ekspertai

Gruodžio 19 – 21 dienomis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai vertins Lietuvos panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių geologinių tyrimųPlačiau ►

Įvyko Tarptautinės atominės energijos agentūros ekspertų misija dėl panaudoto branduolinio kuro laidojimo galimybių

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai vertino panaudoto branduolinio kuro laidojimo galimybes Lietuvoje gruodžio 19-21 dienomis. Jie peržiūrėjo Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo žemės sluoksniuose geologiniųPlačiau ►

Konferencija apie požeminį radioaktyviųjų atliekų laidojimą

Gruodžio 5 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks konferencija „Požeminis radioaktyviųjų atliekų laidojimas Lietuvoje: galimybių studijos ir perspektyvos“.

RATA Radioaktyviųjų atliekųPlačiau ►

Įvyko Tarptautinės atominės energijos agentūros ekspertų misija

Lapkričio 22-24 dienomis Vilniuje dirbo tarptautiniai ekspertai, kurie vertino Lietuvos trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektus.

RATA inicijuotos Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertų misijos metu buvoPlačiau ►

Tarptautiniai ekspertai vertins branduolinių atliekų galutinio sutvarkymo projektus

Lapkričio 22 d. Vilniuje darbą pradeda Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) nepriklausomų ekspertų grupė, kuri įvertins trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektų techninius bei saugos aspektus.Plačiau ►

Gauta įranga radioaktyviųjų atliekų pakuotėms tirti

RATA iš Tarptautinės atominės agentūros (TATENA) gavo įrangą, skirtą radioaktyviųjų atliekų pakuotėms tirti.

Ši įranga gauta pagal TATENA techninį projektą LIT 3003 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, įskaitantPlačiau ►

Sutvarkyti įtartini objektai, pažymėti radioaktyvumo ženklais

RATA specialistai sutvarkė rastus 3 objektus, pažymėtus įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais.

Lapkričio 3 d. RATA gavo informaciją iš Radiacinės saugos centro apie rastus 3 objektus, pažymėtusPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi JAV vyriausybės ryšių atstovė Vikki Cooper ir Aquila Inc (Company of MELE Associates) atstovas Yakov Shadevich

Rugsėjo 28 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi JAV vyriausybės ryšių atstovė Vikki Cooper ir Aquila Inc (Company of MELE Associates) atstovas Yakov Shadevich irPlačiau ►

RATA specialistai dalyvavo avarinės parengties pratybose

2011 m. rugpjūčio 12 d. RATA specialistai kartu su savivaldybės civilinės saugos specialistais, ugniagesiais gelbėtojais, policininkais, greitosios medicinos pagalbos darbuotojais, karo medicinos tarnyba, greitojo reagavimoPlačiau ►

RATA mini dešimties metų sukaktį

Liepos 20 d. sukanka 10-metų, kai įsteigta RATA. Sveikiname RATA kolektyvą šios sukakties proga ir dėkojame už atliktus darbus.

Administracija

 
Plačiau ►

Sutvarkyti nelegalūs jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai

2011 metų liepos 13 d. Radiacinės saugos centras raštu informavo VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą (RATA), kad Vilniuje, Vienuolio g., surasta 14 nelegalių prietaisų (dūmųPlačiau ►

Energetikos ministras Arvydas Sekmokas patvirtino atnaujintą RATA 2011 m. veiklos programos versiją

Birželio 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Arvydas Sekmokas įsakymu Nr. 1-168 patvirtino atnaujintą RATA 2011 m. veiklos programos versiją, papildytą VĮ Ignalinos AE eksploatavimoPlačiau ►

RATA lankėsi Vengrijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros PURAM atstovai

2011 m. birželio 28 d. RATA lankėsi Vengrijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros PURAM atstovai kartu su savivaldybių merais, kurių teritorijose yra įrengti radioaktyviųjų atliekų atliekynai.Plačiau ►

Agentūroje lankėsi Švedijos radiacinės saugos inspekcijos ekspertai

Birželio 8 d. Agentūroje lankėsi Švedijos radiacinės saugos inspekcijos ekspertai Curt Bergman, Per Bysted, Tor Stenberg ir Jan Nistad įvertinti kaip įgyvendinami pagal Lietuvos –Plačiau ►