Veiklos principai. Įmonės veiklos principai, kuriais darbuotojai vadovaujasi vykdydami savo nuolatines pareigas ir siekdami ilgalaikių įmonės tikslų:

Pagrindinis RATA veiklos tikslas – sutvarkyti jai perduotas radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant branduolinę ir radiacinę saugą, bei vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus. Įmonė vykdydama veiklą siekia valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo bei nenuostolingos veiklos

Išskiriamos šios pagrindinės RATA veiklos:
1. RATA perduotų radioaktyviųjų atliekų surinkimas, apdorojimas ir perdavimas į Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) saugyklas. RATA surenka smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų atliekas, atlieka pradinį panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių apdorojimą ir perduoda juos Ignalinos AE saugojimui.

2. Dalyvavimas likviduojant ekstremalias situacijas, esant taršai radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingam radioaktyviam radiniui ir kitoms radiologinėms avarijoms bei įvykiams. Vykdydama teisės aktais priskirtas funkcijas likviduojant ekstremalias situacijas, RATA tvarko teisės aktų nustatyta tvarka paimtus neteisėtai gaminamus, gabenamus, saugomus ar rastus nelegalius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir radionuklidais užterštus objektus, apmoko ir vadovauja savivaldybių administracijų sudarytoms aplinkos dezaktyvavimo darbo grupėms (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“).

3. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) eksploatavimas ir jos eksploatavimo nutraukimo vykdymas. RATA eksploatuoja branduolinės energetikos objektą – Maišiagalos saugyklą, nuolat vykdo jos priežiūrą, užtikrina fizinę ir radiacinę saugą. Kadangi saugykla negali būti pertvarkyta į atliekyną bei siekiant taupyti saugyklos priežiūrai skiriamas lėšas ir apsaugoti aplinką nuo potencialios grėsmės, radioaktyviosios atliekos bus išimtos, paruoštos transportavimui ir išgabentos į Ignalinos AE saugyklas. 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta projekto Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ sutartis. Projektas yra įtrauktas į 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES)  fondų investicijų veiksmų programą ir laikytinas valstybinės reikšmės projektu. Projektui skirta 4 mln. Eur. Nors finansavimas galimas iki 2023 m., RATA turi užsibrėžusi strateginį tikslą šį projektą įgyvendinti anksčiau.

4. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūra. RATA sistemingai peržiūri ir vertina Ignalinos AE galutinį eksploatavimo nutraukimo planą (toliau – GENP) bei techninių projektų vykdymą. Įgyvendindama šią funkciją RATA atlieka GENP analizę, siekiant nustatyti svarbiausius Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projekto valdymo procesus ir projekto etapus, turinčius didžiausią įtaką projekto apimčiai, biudžetui, terminui ir kokybei bei teiks siūlymus dėl GENP efektyvinimo. Įvertinus procesų / projektų valdymą bus parengtas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo efektyvinimo priemonių planas.

5. Tikrinti, ar radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus. Siekiant stiprinti radioaktyviųjų atliekų pakuočių kontrolę Ignalinos AE, parengtas ir suderintas su VATESI bei Ignalinos AE trumpaamžių labai mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių tikrinimo aprašas. Remiantis aprašu pagal suderintą grafiką atliekamos patikros, kurių metu RATA specialistai tikrina Ignalinos AE labai mažo ir mažo bei vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių atitiktį nustatytiems atliekynų priimtinumo reikalavimams ir kriterijams.

6. Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną (toliau – giluminis atliekynas) galimybių vertinimas. RATA vykdo ilgametę veiklą panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių bei didelio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tyrimų srityje ir yra sukaupusi informaciją apie kitų valstybių patirtį ir šios patirties pritaikymo galimybes Lietuvoje. Siekiant tinkamai pasiruošti giluminio atliekyno projekto įgyvendinimui, RATA rengia giluminio atliekyno plėtros planą, vertina projekto finansavimo poreikius bei galimybes, teisinę aplinką bei analizuoja kitus, projekto vystymui svarbius klausimus. Lygiagrečiai vykdoma panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo alternatyvių scenarijų analizė.