PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1–81
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1–184 redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS
2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 2018 metų veiklos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu (toliau – RATĮ), Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymu, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1427, Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 283 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą“, Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo prijungimo būdu veiksmų planu, patvirtintu Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. VĮs-107 ir VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA, įmonė) direktoriaus 2018 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-37, bei Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo sąlygų projektu.
2. Programa nustato RATA 2018 m. veiklos tikslus, numatomus rezultatus, finansavimą, įgyvendinimą ir kontrolę.

II SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAI

3. RATA, suvokdama savo misiją kaip saugų, skaidrų, efektyvų ir tvarų visų Lietuvoje esančių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą, kad ateities kartos nepaveldėtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos, o žmonės ir aplinka būtų apsaugoti nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, 2018 m. siekia šių strateginių tikslų įgyvendinimo:
3.1. Pirmasis tikslas – užtikrinti branduolinę ir radiacinę saugą RATA kompetencijos ribose tvarkant radioaktyviąsias atliekas. Įgyvendinant šį tikslą bus vykdomos RATĮ nustatytos radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo funkcijos ir smulkiesiems darytojams teikiamos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo bei uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – UJSŠ) transportavimo paslaugos; užtikrintas pasirengimas vykdyti Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas remiančiosios institucijos funkcijas esant taršai radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingam radioaktyviajam radiniui ar įvykus radiologinėms avarijoms; užtikrintos būtinos techninės priemonės RATA veiklai vykdyti.
3.2. Antrasis tikslas – nutraukti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) eksploatavimą. Įgyvendinant šį tikslą bus užtikrinta Maišiagalos saugyklos fizinė apsauga, branduolinė ir radiacinė sauga vykdant 2016 m. birželio 13 d. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) licencijos Nr. 16.1-90 (2016) galiojimo sąlygas; vykdomi Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo darbai pagal finansavimo administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA).
3.3. Trečiasis tikslas įvertinti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau – giluminis atliekynas) įrengimo projekto įgyvendinimo finansavimo galimybes. Įgyvendinant šį tikslą viešojo pirkimo būdu bus pasitelkti konsultantai bei papildomai įvertinta galimybė šio projekto finansavimo iš Europos Sąjungos gavimas. Bus papildyta giluminio atliekyno įrengimui skirtų geologinių tyrimų duomenų bazė.
3.4. Ketvirtasis tikslas – tikrinti ar supakuotos radioaktyviosios atliekos atitinka pakuočių priimtinumo kriterijus. Įgyvendinant šį tikslą bus tikrinama, ar Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Ignalinos AE) supakuotos radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus ir įsitikinta, kad šias atliekas bus galima saugiai padėti atliekynuose.
3.5. Penktasis tikslas – teikti pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūros sistemos teisinio reglamentavimo. Įgyvendinant tikslą bus parengtas ir su IAE suderintas reguliuojančiųjų dokumentų bazės aprašas naujos redakcijos Ignalinos AE galutinio eksploatavimo nutraukimo planui. Taip pat bus parengta ir pateikta IAE informacija apie galutinį panaudoto branduolinio kuro bei didelio aktyvumo ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą, naudotina naujos redakcijos Ignalinos AE galutinio eksploatavimo nutraukimo plano skyriuje „Atliekų tvarkymo strategija“.

III SKYRIUS
VEIKLŲ PAGRINDIMAS IR NUMATOMI REZULTATAI

4. Programos įgyvendinimas užtikrins, kad:
4.1. RATA bus pasirengusi, atsižvelgiant į technines galimybes ir prašymus, surinkti, apdoroti ir perduoti į Ignalinos AE saugyklas smukiųjų darytojų radioaktyviąsias atliekas, taip pat pagal smulkiųjų darytojų prašymus transportuoti UJSŠ. Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, apie turimas, gautas ir atiduotas branduolines medžiagas RATA teiks Europos Komisijai mėnesines ir metinę ataskaitas. Bendradarbiaujant su Tarptautine atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) surengs regioninį seminarą Lietuvoje.
4.2. Vykdydama Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas remiančiosios institucijos funkcijas, RATA bus pasirengusi, atsižvelgiant į technines galimybes ir prašymus, surinkti, apdoroti ir perduoti į Ignalinos AE saugyklas nelegalius ir paliktuosius UJSŠ, šalinti radiologinių avarijų ar įvykių pasekmes, likviduojant radioaktyviųjų medžiagų sukeltą taršą. Šiai veiklai vykdyti RATA atliks dozimetrinių, radiometrinių ir kitų matavimo prietaisų patikrą ir kalibravimą, atnaujins apsaugines priemones.
4.3. Įgyvendinant TATENA rekomendacijas, įmonės kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) bus keičiama į integruotą vadybos sistemą, kuri turės kokybės, aplinkos apsaugos ir darbų saugos elementus. 2018 m. bus įgyvendinamos 2017 m. RATA KVS išorinio audito rekomendacijos, atlikta vadybos vertinamoji analizė ir parengti nauji vadybos sistemos dokumentai.
4.4. Vykdydama 2016 m. birželio 13 d. VATESI licencijos Nr. 16.1-90 (2016) sąlygas, RATA užtikrina Maišiagalos saugyklos fizinę apsaugą, branduolinę ir radiacinę saugą. 2018 m. bus, peržiūrėti ir, prireikus, atnaujinti fizinės saugos dokumentai, atlikta fizinės saugos sistemų ir įrengimų priežiūra bei remontas, vykdomas saugyklos aplinkos monitoringas ir infrastruktūros priežiūra. Bus vykdomas saugos ir saugumo kultūros bei eksploatavimo patirties naudojimo renginių planas.
4.5. Vykdant Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo, darbus pagal 2016 m. pasirašytą finansavimo administravimo sutartį su APVA, 2018 m. bus parengta Maišiagalos saugyklos bendroji radiologinių tyrimų programa, kuri bus suderinta su VATESI. Pagal programą bus atlikti įvertinamieji radiologiniai tyrimai. Bus atliktas pirkimas dėl Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto ir saugos analizės ataskaitos parengimo; parengti dokumentai, reikalingi Vyriausybės nutarimui dėl Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo priimti; parengti kiti branduolinio energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti reikalingi dokumentai ir pateikti VATESI. Planuojama, jog 2018 m. bus patvirtinta Maišiagalos saugyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir galutinis eksploatavimo nutraukimo planas.
4.6. Tęsiamos veiklos vykdant giluminio atliekyno projekto vystymo ir valdymo darbus. Bus parengti giluminio atliekyno įrengimo projekto įgyvendinimo finansavimo galimybių vertinimo pirkimo dokumentai ir atliktas pirkimas. Geologinių duomenų bazė bus papildyta užsakomųjų darbų duomenimis. RATA dalyvaus regioniniame TATENA projekte LIT2016002: „Institucinių gebėjimų stiprinimas branduolinių atliekų dėjimo į atliekynus ir naujų branduolinių įrenginių priežiūros srityse“.
4.7. Siekiant įsitikinti, kad IAE supakuotas radioaktyviąsias atliekas bus galima saugiai padėti atliekynuose, RATA kasmet tikrina, ar radioaktyviųjų atliekų pakuotės atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus. 2018 m. bus parengtas ir su IAE suderintas patikrų grafikas ir, remiantis juo, planuojama atlikti trumpaamžių labai mažo aktyvumo apdorotų radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikras bei trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo galutinai apdorotų radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikras.
4.8. Siekiant nuosekliai vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūrą, 2018 m. bus parengtas ir suderintas su IAE reguliuojančiųjų dokumentų bazės aprašas, reikalingas naujos redakcijos Ignalinos AE galutinio eksploatavimo nutraukimo plano rengimui. Taip pat bus parengta ir IAE pateikta informacija apie galutinį panaudoto branduolinio kuro bei didelio aktyvumo ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą, naudotina naujos redakcijos Ignalinos AE galutinio eksploatavimo nutraukimo plano skyriuje „Atliekų tvarkymo strategija“.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

5. Programa finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšomis, smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų lėšomis ir kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautomis lėšomis.
6. Siekiant Programoje nurodytų tikslų įvykdymo, pateikiamas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame nustatyti uždaviniai ir priemonės, priemonių įvykdymo terminai, numatomas lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai.
7. Už Programos įgyvendinimą atsakinga RATA.
8. Programos įgyvendinimą prižiūri ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

___________________________