PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-98

VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 2016 metų veiklos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Jungtine panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymu ir kitais teisės aktais.
2. Programa nustato valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) 2016 m. veiklos tikslus, numatomus rezultatus, finansavimą, įgyvendinimą ir kontrolę.

II SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAI

3. RATA, savo misiją suvokdama kaip kokybiškų ir saugių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procesų užtikrinimą ir vykdymą, 2016 m. laikotarpiui siekia šių tikslų įgyvendinimo:
3.1. Pirmas tikslas – teikti paslaugas nustatytas RATA įstatuose.
Įgyvendinant šį tikslą siekiama užtikrinti klientų pasitenkinimą, didinti klientui teikiamų paslaugų kokybę, didinti teikiamų paslaugų kiekį, atsakingai valdant įmonei patikėtą turtą, šviečiant visuomenę radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimais, valdant kitus įmonės išteklius.
3.2. Antras tikslas – sukurti ir įgyvendinti Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūros sistemą.
Įgyvendinant tikslą siekiama analizuoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimą ir Galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-230 „Dėl Galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano patvirtinimo“, įgyvendinimą bei teikti pasiūlymus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo efektyvinimui.
3.3. Trečias tikslas – tobulinti RATA organizacinę kultūrą.
Šio strateginio tikslo įgyvendinimas susijęs su modernios, progresyvios ir profesionalios organizacijos sukūrimu. Planuojama užtikrinti darbuotojų pakaitumą, reikiamas kompetencijas, tobulinti procesų valdymo sistemą įmonėje.

III SKYRIUS
NUMATOMI REZULTATAI

4. Įgyvendinus Programą bus:
4.1. 100 % surinktos, apdorotos ir perduotos į Ignalinos AE saugyklas smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų atliekos;
4.2. 100 % surinkti, apdoroti ir perduoti į Ignalinos AE saugyklas nelegalūs ir paliktieji uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai;
4.3. užtikrintas radiologinių avarijų ar įvykių pasekmių šalinimas, likviduojant radioaktyviųjų medžiagų sukeltą taršą;
4.4. užtikrinta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinė apsauga, branduolinė ir radiacinė sauga;
4.5. parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai projektinis pasiūlymas finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos likvidavimas“ įgyvendinimą ir paraiška Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai bei pasirašyta nurodytos veiklos finansavimo sutartis;
4.6. parengtas giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau – giluminis atliekynas) plėtros planas;
4.7. palaikoma ir keliama darbuotojų kompetencija analizuojant užsienio šalių patirtį giluminio atliekyno įrengimo tema;
4.8. užtikrintos būtinos techninės priemonės RATA veiklai vykdyti:
4.8.1. patikrinti ir kalibruoti dozimetriniai, radiometriniai ir kiti matavimo prietaisai;
4.8.2. įsigytos apsauginės priemonės nuo kenksmingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio;
4.8.3. įsigytos dezaktyvavimo priemonės;
4.9. parengtas ir įgyvendintas metinis RATA išorinės komunikacijos planas;
4.10. parengtas trumpaamžių labai mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių tikrinimo tvarkos aprašas ir įgyvendintas 2016 metų audito planas;
4.11. palaikoma ir keliama darbuotojų kompetencija analizuojant užsienio šalių patirtį radioaktyviųjų atliekų pakuočių tikrinimo tema;
4.12. parengtas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projekto valdymo efektyvinimo priemonių planas;
4.13. įvykdytas perėjimas prie naujo vadybos sistemos ISO 9001:2015 standarto;
4.14. parengta ir įgyvendinta personalo valdymo strategija, apimanti vertinimo ir motyvacinę sistemas;
4.15. parengti ir įgyvendinti personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarka ir metinis planas;
4.16. parengta ir patvirtinta RATA darbuotojų atlygio politika, numatanti galimybę taikyti kintamąją atlyginimo dalį;
4.17. parengtas ir įgyvendintas darbuotojų pamainos rezervo formavimo ir ugdymo planas.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

5. Programa finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšomis, smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų lėšomis ir kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautomis lėšomis
6. Siekiant Programoje nurodytų tikslų įvykdymo, pateikiamas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame nustatyti uždaviniai ir priemonės, priemonių įvykdymo terminai, numatomas lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai (Programos priedas).
7. Už Programos įgyvendinimą atsakinga RATA.
8. Programos įgyvendinimą prižiūri ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

___________________________