Vizija. Būti patikima radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizacija, naudojančia naujausias technologijas ir aukščiausius kokybės standartus.

Misija. Saugiai ir efektyviai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos, o žmonės ir aplinka būtų apsaugoti nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

KOKYBĖS POLITIKA

 Vadovybė, siekdama RATA misijos vykdymo, strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo, įsipareigoja:

  1. Paslaugų ir procesų kokybės srityje:

1.1.    Nuolat didinti vadybos sistemos rezultatyvumą ir efektyvumą, skatinti RATA darbuotojus aktyviai dalyvauti vadybos sistemos tobulinime bei skirti vadybos sistemos palaikymui ir tobulinimui pakankamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius;
1.2.    Užtikrinti, kad vadybos sistema atitiktų Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 “Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai” ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos branduolinės saugos reikalavimus BSR 1.4.1-2016 “Vadybos sistema”;
1.3.    Nuolat stiprinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos ir saugumo kultūrą;
1.4.    Užtikrinti suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių patenkinimą, didinti teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę.

  1. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje:

2.1.    Skirti deramą dėmesį  radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos ir saugumo gerinimui;
2.2.    Teikti aukštos kokybės ir saugumo reikalavimus atitinkančias radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugas, saugiai ir efektyviai vykdyti uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos priežiūrą ir eksploatavimo nutraukimą, pasiruošti giluminio atliekyno įrengimui, šviesti ir informuoti visuomenę radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimais.

  1. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo, techninių projektų vykdymo priežiūros ir radioaktyviųjų atliekų apdorojimo kokybės srityse:

3.1.    sukurti ir įgyvendinti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūros sistemą;
3.2     vykdyti radioaktyviųjų atliekų pakuočių kontrolę Ignalinos AE;

  1. Personalo valdymo srityje:

4.1     Tobulinti įmonės organizacinę struktūrą, gerinti įmonės mikroklimatą, sukurti personalo valdymo strategiją;
4.2     Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą;
4.3.    Sudaryti sąlygas  RATA darbuotojams mokytis ir tobulėti;
4.4.    Motyvuoti darbuotojus, skatinti lyderystę, iniciatyvumą ir atsakomybę.